– Theo quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2012/BGTVT, biển cấm rẽ trái (Biển số P.123a) cấm luôn quay đầu.

Biển báo cấm rẽ trái P.123a

Biển báo cấm rẽ trái P.123a

Nhưng từ quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT có hiệu lực từ 1/11/2016, biển cấm rẽ trái (Biển số P.123a) sẽ không cấm quay đầu.