Slide bài giảng lý thuyết định dạng PDF :

https://drive.google.com/file/d/1HRaiOIPV9QZg-KXPFQR2JGMn-P1iiemh/view?usp=sharing

Slide bài giảng lý thuyết định dạng PowerPoint :

https://drive.google.com/file/d/1Oaoa-QuL2ineuYe5WdMIz32GRgAiTw1B/view?usp=sharing